Übersicht

Basidiomycota
Index Latein

Falscher Rotfuß-Röhrling
Xerocomus porosporus
(Imler 1958 ex Moreno et Bon 1977) Contu 1990

Ascomycota
Index Deutsch

Home

 
Boletaceae
 
Falscher Rotfuß-Röhrling - Xerocomus porosporus
Falscher Rotfuß-Röhrling - Xerocomus porosporus
Falscher Rotfuß-Röhrling - Xerocomus porosporus

Daldorf/Trappenkamp (TK 1927/4/13) - Schleswig-Holstein - 19.08.2008

Basidiomycota
Index Deutsch

Ascomycota
Index Latein