Basidiomycota Index

Sternsporiger Risspilz
Inocybe asterospora
Quél. 1879

Sternsporiger Risspilz - Inocybe asterospora

Sternsporiger Risspilz - Inocybe asterospora

Sternsporiger Risspilz - Inocybe asterospora

31.07.2007

31.07.2007

31.07.2007

Sternsporiger Risspilz - Inocybe asterospora

Sternsporiger Risspilz - Inocybe asterospora

Sternsporiger Risspilz - Inocybe asterospora

31.07.2007

31.07.2007

31.07.2007

Sternsporiger Risspilz - Inocybe asterospora

Sternsporiger Risspilz - Inocybe asterospora

09.11.2008

09.11.2008

Sportplatz/Kiel-Elmschenhagen (TK 1627/3/33) - Schleswig-Holstein - 31.07.2007
Eichhof/Kiel (TK 1626/4/13) - Schleswig-Holstein - 09.11.2008

Ascomycota Index

Home