Basidiomycota Index

Spitzmorchel
Morchella elata
Fr. 1822

 

Spitz-Morchel - Morchella elata

Spitz-Morchel - Morchella elata

Spitz-Morchel - Morchella elata

24.05.2006

24.05.2006

24.05.2006

Spitz-Morchel - Morchella elata

Spitz-Morchel - Morchella elata

Spitz-Morchel - Morchella elata

24.05.2006

26.04.2008

26.04.2008

Spitz-Morchel - Morchella elata

Spitz-Morchel - Morchella elata

Spitz-Morchel - Morchella elata

26.04.2008

26.04.2008

01.05.2008

Spitz-Morchel - Morchella elata
Spitz-Morchel - Morchella elata

01.05.2008

01.05.2008

Raisdorf/Kiel (TK 1727/1/24) - Schleswig-Holstein - 24.05.2006, 01.05.2008
Kiel/Wellingdorf (TK 1627/3/32) - Schleswig-Holstein - 26.04.2008

Ascomycota Index

Home