Basidiomycota Index

Blasses Erlenbecherchen
Calycellina alniella
(Nylander) Baral 1993

 
Blasses Erlenbecherchen - Calycellina alniella
Blasses Erlenbecherchen - Calycellina alniella
Blasses Erlenbecherchen - Calycellina alniella
Blasses Erlenbecherchen - Calycellina alniella
Blasses Erlenbecherchen - Calycellina alniella
Blasses Erlenbecherchen - Calycellina alniella

Malente-Ukleisee/Ostholstein (TK 1829/2/23) - Schleswig-Holstein - 14.03.2009

Ascomycota Index

Home